8 727 313 30 90
8 727 313 30 93


Білім беру бағдарламасының атауы, пререквизит пәндер Академиялық кредиттер саны
1  8D04101-Менеджмент білім беру бағдарламасы
 1. Стратегиялық менеджмент (ілгері курс)
 2. Корпоративтік басқару

3
3
2  8D04102-Іскерлік әкімшілік білім беру бағдарламасы
 1. Стратегиялық менеджмент
 2. Басқару экономикасы

3
3
3  8D04103-Маркетинг білім беру бағдарламасы 
 1. Маркетинг-менеджмент
 2. Стратегиялық маркетинг

                                     3
3

4  8D04104-Қаржы білім беру бағдарламасы 
 1. Қаржы теориясы
 2. Қаржылық менеджмент (ілгері курс)

3
3
.