8 727 313 30 90
8 727 313 30 93

Білім беру бағдарламасы: 8D04102-Іскерлік әкімшілік

Академиялық дәреже: 8D04102-Іскерлік әкімшілік  білім беру бағдарламасы бойынша философия PhD Докторы

Оқу түрі: күндізгі

Оқу мерзімі: 3 жылдан кем емес

Оқыту тілі: орыс тілі

Оқу акысы: оқу жылына 1 500 000 тенге

8D04102 - Іскерлік әкімшілік білім беру бағдарламасының миссиясы: басқару саласындағы ғылыми-зерттеу тәсілін қолдана отырып, ғылымды дамытуға дайын кәсіпқойларды даярлау
 
8D04102 - Іскерлік әкімшілік білім беру бағдарламасының мақсаты: интегративті ғылыми-зерттеу тәсілі арқылы тиімді бизнес әкімшілендіруді ұйымдастыруға қабілетті, бизнес-әкімшілендіру саласында бәсекеге қабілетті ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау

Білім беру бағдарламаның құрылымы: 

Компонеттер академиялық кредит бойынша академиялық сағат бойынша
 1.Міндетті пәндер 24 720
 1.1. Жоғары оқу орны компоненті 5 150
 1.2. Таңдау компоненті 5 150
 1.3. Педагогикалық практика 14 420
 2. Бейіндеуші пәндер 29 870
 2.1. Таңдау компоненті 15 450
 2.2. Зерттеу практикасы 14 420
 3. Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 115 3450
 4. Докторлық диссертацияны жазу және қорғау 12 360
 Барлығы 180 5400

 
PhD докторантураның оқу жоспары 4 модульге бөлінгіен:
зерттеу модулі – 125 кредит
кәсіби модулі  – 15 кредит
өндірістік практика модулі – 28 кредит
қорытынды атестаттау модулі – 12 кредит

Оқу жоспарының пәндері:
1. Зерттеулерді басқару
2. Экономикалық процестерді модельдеу және болжау
3. Зерттеудің сандық және сапалық әдістері
4. Көшбасшылық және мансап жасау
5. Ұйымның өзгерістерін басқару
6. Компанияның капиталын басқару
7. Бизнес-процестердің реинжиниринг
8. Білімді басқару
9. Корпоративтік басқару

.